Wednesday, July 24, 2024
HomeUTKData

ตัวบ่งชี้ 2.1 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต

คำอธิบายข้อมูล

คะแนนที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต, นายจ้าง, ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใน “ปีการศึกษา 2565” เท่านั้น ซึ่งจำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ต้องไม่น้อยกว่า 20% ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

ผู้ให้ความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา (คุณกนกวรรณ, คุณวันนิวัติ)

แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา CLICK