• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

Category ArchiveAppointment

คณะกรรมการเตรียมความพร้อม U-Multirank

Download

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ปีการศึกษา 2563

Download

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

Download

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

download

คำสัั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

Download

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ปีการศึกษา 2561

Download

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

Download

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2560

Download

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา

Download
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ 22 พ.ย. 61   Click

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล