• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

Category ArchiveNews

อัตราการคงอยู่และอัตราสำเร็จของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

** ข้อมูลในส่วนของจำนวนการสำเร็จของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ยังไม่นับรวมนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน **

CLICK HERE

รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต/มหาบัณฑิต จบปีการศึกษา 2562 (ใช้ตอบตัวบ่งชี้ ปี 2563)

CLICK HERE

แนวทางการหาข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

CLICK HERE หรือ

ดูปฏิทินหน้าแรกของเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษา หรือ เมนู About QA > QA Activities

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2562 (ใช้ตอบในปีการศึกษา 2563)

ขอให้ทุกท่านตรวจสอบการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2562 ดังนี้ (ขอความกรุณา สละเวลาอ่านโพสให้เข้าใจก่อนจะเข้าไปดูหรือหากจะส่งต่อข้อความนี้นะครับ)
1. คลิก รายงานภาวะมีงานทำ ด้านล่าง

2. เลือกปีการศึกษา 2562 แล้วดูข้อมูลในส่วนของ “ผู้ตอบแบบสอบถาม” (เลือกสาขาปริญญาตรี/โท)

3. สังเกตุเปอร์เซ็นต์การตอบแบบสอบถาม ที่คอลัมน์ “กรอกข้อมูล” หากสาขาใดไม่ถึง 70% ขอให้สาขาติดตามบัณฑิตมาตอบข้อมูล (ย้ำครับ ว่าบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2562) โดยสามารถดูรายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามได้ที่คอลัมน์ “ไม่กรอกข้อมูล” โดยคลิกที่ตัวเลข

4. หากสาขาของท่านมีเปอร์เซ็นต์การตอบแบบสอบถามเกิน 70% แต่ยังไม่ครบ 100% ก็สามารถทำตามข้อ 3 ได้เช่นกัน หรือสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบรายงานโดยเลือกเมนูภายใต้ห้วข้อ “ข้อมูลการมีงานทำ” เลือกกลุ่มสาขาวิชาที่ท่านสังกัด

ระบบสำหรับดูข้อมูลและให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ https://jobdd.rmutk.ac.th/login
ชื่อผู้ใช้งาน คือ รหัสนักศึกษา *ไม่มีขีด*
รหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชน *ไม่มีขีด*

ระบบ CHEQA Online เปิดให้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 แล้ว

สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ www.cheqa.mua.go.th
หรือดูข้อมูลต่างๆ รวมถึงวิธีการใช้งานได้ที่
เมนู การประกันคุณภาพการศึกษา (มองด้านบน) > CHEQA Online

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ระบบเพิ่งเปิดใช้งานใหม่ๆ จำนวนการเข้าใช้งานยังน้อย *ท่านสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลบางส่วนเบื้องต้นก่อนได้โดยไม่ต้องรอเล่ม SAR เสร็จ* เพื่อเลี่ยงปัญหาระบบช้าหรือ ERROR จากจำนวนการเข้าใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศ ในเดือนกรกฎาคม

ตารางคำนวนคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สำหรับอาจารย์ที่ต้องการคำนวนคะแนนเพื่อทำ SAR หรือเพื่อทดลองคำนวน
ให้ใช้ไฟล์นี้ โดยกดที่ File > Make a copy

Download

ในส่วนนี้ใช้สำหรับเลขาทีมตรวจเท่านั้น โดยกด View Only และขอสิทธิ์แก้ไขเข้ามา

ระดับมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต

Download

* หลักสูตรสามารถใช้ข้อคำถามตามแบบฟอร์มนี้ ทำเป็น Google Form แล้วส่งให้นายจ้างตอบได้ตามสะดวก
** ส่งข้อมูลที่ได้ไปที่ สวพ. ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564

ข้อมูลส่งผลประเมิน 24 หลักสูตร
ครุศาสตร์ ครบ (4)
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (1)
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
บริหารธุกิจ (5)
– การจัดการ
– การตลาด
– ระบบสารสนเทศ
– การเงิน
– ประเมินราคาทรัพย์สิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)
– การพิมพ์
– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์ (3)
– วิศวกรรมเคมี
– วิศวกรรมไฟฟ้า
– วิศวกรรมสำรวจ
ศิลปศาสตร์ ครบ
อุตสาหกรรรมสิ่งทอ (3)
– ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
– นวัตกรรมสิ่งทอ (ตรี)
– นวัตกรรมสิ่งทอ (โท)
วิทยาลัยนานาชาติ (0)

ตารางเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ U-Multirank

Download

แนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล