• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

Category ArchiveNews

แนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิทยาลัยนานาชาติ

สำนัก/สถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ระดับมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ตารางเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ U-Multirank

Download

ตารางคำนวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

ระดับมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

แบบฟอร์มประเมิน EdPEx สำหรับใช้ในวันอบรมผู้ตรวจ

Downlaod

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก

Download

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

Download

แบบฟอร์ม SAR

ระดับ มหาวิทยาลัย
ระดับ คณะ
ระดับ หลักสูตร

สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยลริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับ คณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า Click
ระดับ หลักสูตร Click

เอกสารอบรม EdPEx 30 – 31 ม.ค. 63

Download