• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

Category ArchiveNews

แนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

*** หากไม่มีของสาขาใด คือ ไม่พบข้อเสนอแนะในส่วนของ “คณะกรรมการ” บนระบบ CHEQA Online หากต้องการดำเนินการทำแผนปรับปรุง ให้สาขาติดต่อสอบถามถึงข้อเสนอแนะในวันตรวจกับ “เลขาฯ ทีมตรวจประเมิน” ก่อน แล้วจึงแจ้งสำนักงานฯ

มหาวิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย
ครุศาสตร์อุคสาหกรรม
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิทยาลัยนานาชาติ

สำนัก/สถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนอาจารย์ประจำ ปีการศึกษา 2562

Download

แนวทางการหาข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

ตารางคำนวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

ระดับมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ขอข้อมูลการนำความรู้จากงาน KM9+2 ไปใช้ประโยชน์ (เพิ่มเติม)

ตามที่ประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต้องการจัดทำรายงานผลการนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ในงาน “ประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการจัดโครงการดังกล่าว

จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านที่เคยเข้าร่วมงานประชุมสัมนาในครั้งที่ผ่านมา และได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ ในงานมาประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเอง งาน หรือหน่วยงาน ให้ข้อมูลตามแบบฟอร์ม “คลิกที่นี่”

รายชื่อผู้เข้าร่วม คลิก (มีส่งข้อมูลมาแล้วเพียง 4 ท่าน)

ข้อมูลย้อนหลังของโครงการในแต่ละปี คลิก และ www.km12.rmutt.ac.th

ส่งแบบฟอร์มกลับมาที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 36 ชั้น 5 หรือ qa@mail.rmutk.ac.th ภายใน 15 พฤษภาคม 2563

แบบฟอร์มประเมิน EdPEx สำหรับใช้ในวันอบรมผู้ตรวจ

Downlaod

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก

Download

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

Download

แบบฟอร์ม SAR

ระดับ มหาวิทยาลัย
ระดับ คณะ
ระดับ หลักสูตร

สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยลริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับ คณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า Click
ระดับ หลักสูตร Click