News

ขอเชิญนักศึกษา หรือบุคคลภายนอกผู้รับบริการ หรือติดต่อราชการด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัย ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2567