• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

Category ArchiveNews

ตารางเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ U-Multirank

Download

แนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

*** หากไม่มีของสาขาใด คือ ไม่พบข้อเสนอแนะในส่วนของ “คณะกรรมการ” บนระบบ CHEQA Online หากต้องการดำเนินการทำแผนปรับปรุง ให้สาขาติดต่อสอบถามถึงข้อเสนอแนะในวันตรวจกับ “เลขาฯ ทีมตรวจประเมิน” ก่อน แล้วจึงแจ้งสำนักงานฯ

มหาวิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย
ครุศาสตร์อุคสาหกรรม
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิทยาลัยนานาชาติ

สำนัก/สถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แนวทางการหาข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

ตารางคำนวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

ระดับมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

แบบฟอร์มประเมิน EdPEx สำหรับใช้ในวันอบรมผู้ตรวจ

Downlaod

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก

Download

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

Download

แบบฟอร์ม SAR

ระดับ มหาวิทยาลัย
ระดับ คณะ
ระดับ หลักสูตร

สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยลริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับ คณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า Click
ระดับ หลักสูตร Click

เอกสารอบรม EdPEx 30 – 31 ม.ค. 63

Download