การประเมินความพึงพอใจนายจ้าง ที่มีต่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564

สำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ที่มีงานทำ ที่ไม่ใช่อาชีพอิสระ (Freelance) หรือเป็นเจ้าของกิจการเอง นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่นายจ้างมีต่อท่าน ส่งให้นายจ้างของท่านประเมิน โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ แล้วเลือก copy ลิงก์แบบสอบให้ตรงตามสาขาวิชาของท่าน แล้วส่งให้นายจ้างประเมิน

ข้อควรระวัง
1. หากท่าน (บัณฑิตหรือมหาบัณฑิต) เป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการเอง หรือประกอบการอาชีพอิสระ (Freelance) ท่านได้รับยกเว้น ไม่ต้องทำแบบประเมินชุดนี้
2. ท่านต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น หากสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาอื่นๆ นอกเหนือจากปีการศึกษา 2564 ท่านไม่ต้องทำแบบประเมินชุดนี้  

ดาวน์โหลดแบบสอบถาม

สำหรับอาจารย์ประจำคณะ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ท่านสามารถดูความคืบหน้าของการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตของท่าน ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ หากยังไม่ครบร้อยละ 20 ท่านสามารถประสานกับบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือนายจ้างให้ประเมินให้ครบตามกำหนด โดย copy ลิงก์แบบสอบถามจากด้านบน

ข้อควรระวัง ในกรณีที่ท่านต้องการเก็บข้อมูลเพิ่ม หากบัณฑิต/มหาบัณฑิตของท่านได้รับการประเมินไม่ถึง 20%
1. การเก็บข้อมูลความพึงพอใจนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 จะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2566
2. ขอให้ดูสถานะการตอบแบบสอบถามด้านล่างก่อน ว่าบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตคนไหนได้รับการประเมินแล้ว และเลี่ยงการส่งแบบสอบถามให้ผู้ที่นายจ้างเคยให้ประเมินให้แล้ว เพื่อลดภาระการตอบแบบสอบถามซ้ำซ้อนของนายจ้าง
3 หากท่านไม่ใช้แบบสอบถามของ ทาง สวพ. แต่ต้องการให้ สวพ. วิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงานสรุปให้ ขอให้คำนึงถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อคำถามทั้งหลาย ตามแบบฟอร์มที่ทาง สวพ. กำหนดด้วย และรับผิดชอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลการตอบแบบสอบถามของนายจ้างด้วย (กรณีที่พบบ่อย คือ กรณีที่สาขาวิชาใช้แบบสอบถามเป็นกระดาษ และนายจ้างตอบข้อมูลกลับมาไม่ครบ)
4. ข้อมูลความพึงพอใจนายจ้างฯ นี้ ไม่ได้ใช้แค่ตอบประกันหลักสูตรของท่านเท่านั้น มหาวิทยาลัยต้องนำไปวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นด้วย เพราะฉะนั้น
หากท่านต้องการเก็บข้อมูล และทำรายงานสรุปผลเอง ขอให้ส่งข้อมูล 1) ข้อมูลดิบในการตอบแบบสอบถามของนายจ้าง 2) รายงานสรุปผล มาที่ สวพ. และคำนึงถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล ตามข้อ 3 ด้วย

สถานะการตอบแบบสอบถาม

Leave a Reply