Tuesday, May 21, 2024
HomeUTKData

ตัวบ่งชี้ 2.2 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คำอธิบายข้อมูล

จำนวนของบัณฑิตที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษา ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะมีงานทำ ต้องไม่น้อยกว่า 70% ของบัณฑิตสำเร็จการศึกษา

ผู้ให้ความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณนราธิป)

แหล่งข้อมูลและการนำไปใช้

https://jobdd.rmutk.ac.th/login

เลือกปีการศึกษา ให้ดูหัวข้อ “ข้อมูลการมีงานทำ” เลือก “สรุปกลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์/สังสมศาสตร์”
*** ห้ามนำข้อมูลจากตารางในหัวข้อผู้ตอบแบบสอบถามไปตอบใน SAR***

จะพบตารางที่ใช้ในการคำนวนคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ให้สังเกตุ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ในคอลัมน์ “จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม” ต้องเกิน 70%
ท่านสามารถดูรายชื่อบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถามได้ใน คอลัมน์ “จำนวนบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถาม” คลิกที่ตัวเลข จะแสดงรายชื่อ

แนวทางแก้ปัญหา หากบัณฑิตตอบแบบสอบถามไม่ถึง 70%

ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ เข้าไปตอบแบบสอบถามในระบบ https://jobdd.rmutk.ac.th/login