Tuesday, June 25, 2024
FormsNews

แจ้งความประสงค์ขอการสนับสนุนในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้

สำหรับหน่วยงานที่มีประเด็นที่ต้องการจัดการความรู้ (KM) แต่อาจขาดบุคลากรในการดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ และต้องการความช่วยเหลือ ดังนี้

1. ถอดบทเรียน สกัดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ

2. ทำคอนเทนต์สำหรับเผยแพร่ความรู้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เฉพาะวิดีโอหรืออินโฟกราฟิกส์)

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือในด้านดังกล่าวจากทีมงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ได้ที่นี่ คลิกกรอกแบบฟอร์ม

* รับจำนวนจำกัด นับตามจำนวนประเด็นความรู้ที่มีการขอความช่วยเหลือเข้ามา เรียงลำดับก่อนหลัง หากมีลำดับหัวข้อที่เกิน ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบ