Tuesday, June 25, 2024
HomeNews

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้ ของ มทร.ตะวันออก

ทาง มทร.ตะวันออก เผยแพร่ความรู้ จากการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ได้ ที่ https://person.rmutto.ac.th/?page_id=6911

และหากสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้สามารถพัฒนาตัวท่านเองหรือพัฒนาการทำงานของท่านได้ ขอความกรุณาท่านให้ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้จัดทำในปรับปรุงพัฒนาความรู้ที่เผยแพร่ต่อไป ที่ คลิก