Wednesday, July 24, 2024
HomeNews

อัตราการคงอยู่และอัตราการสำเร็จของนักศึกษา

จำนวนบัณฑิต/มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2566 ยังไม่รวมภาคฤดูร้อน

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์

ศิลปศาสตร์

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

วิทยาลัยนานาชาติ

Leave a Reply