• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

Category ArchiveHome

ติดต่อเรา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Download

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิทยาลัยนานาชาติ

สรุปจำนวนอาจารย์ ปีการศึกษา 2560

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

รางวัลนักศึกษา

Download

ชื่อผู้ใช้ระบบ CHEQA

สำหรับ Admin  Click

สำหรับกรรมการ Click

ใบเซ็นชื่อกรรมการ (ส่ง สำนักงานประกันฯ 1 ใบ) Click

รายชื่อหลักสูตร Click

ฟอร์มสรุปตรวจ (กรณีคณะหรือสาขาต้องการเก็บ) Click   (ตัวอย่าง)

ข้อมูลจากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

Download