Tuesday, June 25, 2024
HomeUTKData

ตัวบ่งชี้ 3.1 อัตราการคงอยู่/อัตราการสำเร็จการศึกษา

คำอธิบายข้อมูล

***รูปแบบการแสดงข้อมูลและสูตรการคำนวน อ้างอิงจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สป.อว. โปรดศึกษาที่มาและเจตนารมณ์ของเกณฑ์ให้เข้าใจก่อนจากคู่มือให้ดีก่อนจะนำข้อมูลไปอ้างอิงในเล่ม SAR***

อัตราการคงอยู่

ร้อยละของจำนวนนักศึกษาแต่ละรุ่น ที่คงอยู่ในปีสุดท้าย (***ขึ้นปี 4***) เมื่อเทียบกับปีแรกที่เข้ามา โดยนำร้อยละที่ได้เทียบแนวโน้ม 4 ย้อนหลัง
***จำนวนคงอยู่ในปีสุดท้าย ไม่ได้หมายถึง จำนวนนักศึกษาเหลือที่ยังไม่จบตามเกณฑ์ เพราะฉะนั้นจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จจะไม่เกี่ยวกับการคำนวนส่วนนี้

ตัวอย่าง จำนวนนักศึกษาที่รับเข้ามาในปีการศึกษา 2556 มีจำนวน 35 คน จาก 35  คนนี้ศึกษาต่อเนื่องจนถึงปี 4 (ปีสุดท้าย) 28 คน อีก 7 คน อาจลาออกหรือถูกรีไทร์ไประหว่าง คิดเป็นร้อยละคงอยู่ ของเด็กรุ่นนี้ 28/35*100 = 80%

อัตราการสำเร็จการศึกษา

ร้อยละของจำนวนนักศึกษาแต่ละรุ่น ที่สำเร็จการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่จบตามเกณฑ์) เมื่อเทียบกับปีแรกที่เข้ามา โดยนำร้อยละที่ได้เทียบแนวโน้ม 4 ย้อนหลัง

ตัวอย่าง จำนวนนักศึกษาที่รับเข้ามาในปีการศึกษา 2556 มีจำนวน 35 คน จาก 35  คนนี้สำเร็จการศึกษาตรงรุ่น 4 คน คิดเป็นร้อยละการสำเร็จของเด็กรุ่นนี้ 4/35*100 = 11.43%

*** นับเฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตรงรุ่นในแต่ละรุ่นเท่านั้น จำนวน 31 คนที่เหลือจากรุ่นปี 2556 หากไปจบในปีการศึกษาอื่น จะ “ไม่ถูกนำไปคิดรวมกับรุ่นอื่นๆ” (จำนวนนักศึกษา 17 คน ที่จบในปีการศึกษา 2561 คือจำนวนนักศึกษา เฉพาะที่รับเข้าในปี 2557)

ผู้ให้ความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (คุณวีระยา)

แหล่งข้อมูล

คลิกที่นี่