การชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ผศ.นพรัตน์ ภัยวิมุต รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.ปทุมทิพย์ ปราบพาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกันชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยตามประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แก่บุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

สถานะการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2564

ท่านสามารถเลือกดูข้อมูลเป็น รายคณะ และดูรายชื่อของบัณฑิต/มหาบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ที่ปุ่ม “ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม” ด้านล่าง เกี่ยวกับการประเมินบัณฑิต/มหาบัณฑิต

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผ่านแบบรับการรับรู้ขอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment หรือ IIT) ของ ปปช. ซึ่งท่านต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดย คลิกทำแบบสำรวจที่นี่ จากนั้นกรอกรหัสมหาวิทยาลัย 49b030

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อศึกษาหาแนวทางการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 รายละเอียดการประชุม

การประเมินความพึงพอใจนายจ้าง ที่มีต่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564

สำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ที่มีงานทำ ที่ไม่ใช่อาชีพอิสระ (Freelance) หรือเป็นเจ้าของกิจการเอง นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่นายจ้างมีต่อท่าน ส่งให้นายจ้างของท่านประเมิน โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ แล้วเลือก copy ลิงก์แบบสอบให้ตรงตามสาขาวิชาของท่าน แล้วส่งให้นายจ้างประเมิน ข้อควรระวัง 1. หากท่าน (บัณฑิตหรือมหาบัณฑิต) เป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการเอง หรือประกอบการอาชีพอิสระ (Freelance) ท่านได้รับยกเว้น

แนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย – ครุศาสตร์อุตสาหกรรม – เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – บริหารธุรกิจ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – วิศวกรรมศาสตร์ – ศิลปศาสตร์ – อุตสาหกรรมสิ่งทอ – วิทยาลัยนานาชาติ สำนัก/สถาบัน – สถาบันวิจัยและพัฒนา –