การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

(คะแนนเต็ม 4)
ปี 2554 – 3.60
ปี 2555 – 3.66
ปี 2556 – 3.71
ปี 2557 – 3.59
ปี 2558 – 3.64
ปี 2559 – 3.71

 3 total views,  1 views today