กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง

มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

มาตรฐานหลักสูตรศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

รายละเอียดการเรียนรู้ตามมาตรฐารคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)

แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิต และผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565

มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ.2565

มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ.2565

Loading