กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง

- มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

- มาตรฐานหลักสูตรศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565

- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

- รายละเอียดการเรียนรู้ตามมาตรฐารคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

- หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

- หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)

- แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

- แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

- หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิต และผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

- แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565

- มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ.2565

- มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565

- หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2565

- หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ.2565