แนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัย   >>> หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะ/วิทยาลัย – ครุศาสตร์อุตสาหกรรม – เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – บริหารธุรกิจ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – วิศวกรรมศาสตร์ – ศิลปศาสตร์ – อุตสาหกรรมสิ่งทอ – วิทยาลัยนานาชาติ สำนัก/สถาบัน –

แนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย – ครุศาสตร์อุตสาหกรรม – เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – บริหารธุรกิจ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – วิศวกรรมศาสตร์ – ศิลปศาสตร์ – อุตสาหกรรมสิ่งทอ – วิทยาลัยนานาชาติ สำนัก/สถาบัน – สถาบันวิจัยและพัฒนา –

แนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัย คณะ – ครุศาสตร์อุตสาหกรรม – เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – บริหารธุรกิจ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – วิศวกรรมศาสตร์ – ศิลปศาสตร์ – อุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนัก/สถาบัน – สถาบันวิจัยและพัฒนา – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ –

แนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย – ครุศาสตร์อุตสาหกรรม – เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – บริหารธุรกิจ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – วิศวกรรมศาสตร์ – ศิลปศาสตร์ – อุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนัก/สถาบัน – สถาบันวิจัยและพัฒนา – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ –

แนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย – ครุศาสตร์อุตสาหกรรม – เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – บริหารธุรกิจ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – วิศวกรรมศาสตร์ – ศิลปศาสตร์ – อุตสาหกรรมสิ่งทอ – วิทยาลัยนานาชาติ

แนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย – ครุศาสตร์อุตสาหกรรม – เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – บริหารธุรกิจ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – วิศวกรรมศาสตร์ – ศิลปศาสตร์ – อุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนัก/สถาบัน – สถาบันวิจัยและพัฒนา – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ –

แนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย – ครุศาสตร์อุตสาหกรรม – เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – บริหารธุรกิจ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – วิศวกรรมศาสตร์ – ศิลปศาสตร์ – อุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนัก/สถาบัน – สถาบันวิจัยและพัฒนา – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ –

แนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัย คณะ – ครุศาสตร์อุตสาหกรรม – เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – บริหารธุรกิจ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – วิศวกรรมศาสตร์ – ศิลปศาสตร์ – อุตสาหกรรมสิ่งทอ – วิทยาลัยนานาชาติ สำนัก/สถาบัน – สถาบันวิจัยและพัฒนา –

แนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

*ทำไมแก้ไขไฟล์ไม่ได้ ดูคลิปนี้ก่อน * หากไม่มีของสาขาใด คือ ไม่พบข้อเสนอแนะในส่วนของ “คณะกรรมการ” บนระบบ CHEQA Online หากต้องการดำเนินการทำแผนปรับปรุง ให้สาขาติดต่อสอบถามถึงข้อเสนอแนะในวันตรวจกับ “เลขาฯ ทีมตรวจประเมิน” ก่อน แล้วจึงแจ้งสำนักงานฯ มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย– ครุศาสตร์อุคสาหกรรม– เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์– บริหารธุรกิจ– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี–