• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

บุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย
prasert.s@mail.rmutk.ac.th
1176 ต่อ 28

ปิยธิดา สาโรวาท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
piyathida.s@mail.rmutk.ac.th
1176 ต่อ 24, 7558

ศักดิ์ชัย จันทะแสง
นักวิชาการศึกษา
sukchai.j@mail.rmutk.ac.th
1176 ต่อ 27

จักริน จันทร์ประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
chakrarin.c@mail.rmutk.ac.th
7529

สุพัตรา สีธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
supatra.s@mail.rmutk.ac.th
1176, 7062

ซารีดา อาแว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sarida.a@mail.rmutk.ac.th
1176, 7062