• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2562   Download
ปีการศึกษา 2561   Download
ปีการศึกษา 2560   Download
ปีการศึกษา 2559   Download
ปีการศึกษา 2558   Download
ปีการศึกษา 2557   Download
ปีการศึกษา 2556   Download
สรุปผลคะแนน 2554 – 2556   Download
ปีการศึกษา 2555   Download
ปีการศึกษา 2554   Download
ปีการศึกษา 2553   Download
ข้อมูลจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา