• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา ฉบับวันที่ 12 ก.ย. 2560